Chủ tịch: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch: Ngô Thị Thúy Liễu

Trưởng ban nữ công: Trần Thị Thanh Thủy