Kế hoạch giảng dạy điều chỉnh theo hướng tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp. Link để xem kế hoạch (google drive)